Prawo egzekucyjne, jako zbiór przepisów regulujących proces ściągania długów przez komorników sądowych i inne uprawnione podmioty, odgrywa kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego. Zadaniem prawa egzekucyjnego jest zapewnienie skutecznych i sprawiedliwych mechanizmów egzekwowania należności, które uwzględniają prawa i obowiązki zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z prawem egzekucyjnym jest Kodeks postępowania cywilnego, który zawiera przepisy dotyczące wszczęcia postępowania egzekucyjnego, uprawnień komornika, a także środków egzekucyjnych i zabezpieczających.

Wśród różnych środków egzekucyjnych, które może zastosować komornik, można wyróżnić:

 • Egzekucję z ruchomości: Komornik może zająć i sprzedać przedmioty należące do dłużnika, takie jak pojazdy, sprzęt, czy maszyny, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela.
 • Egzekucję z nieruchomości: W przypadku niespłaconych długów, komornik może zająć nieruchomość dłużnika i przeprowadzić jej licytację.
 • Egzekucję z wynagrodzenia: Komornik może potrącić część wynagrodzenia dłużnika w celu spłaty długu. Maksymalna wysokość potrąceń jest określona przez przepisy prawa.
 • Egzekucję z rachunków bankowych: Komornik może zająć środki zgromadzone na rachunkach bankowych dłużnika.
 • Egzekucję z wierzytelności: Wierzyciel może dochodzić spłaty długu poprzez zajęcie wierzytelności, które dłużnik ma wobec innych osób.

W przypadku postępowania egzekucyjnego ważne jest, aby dłużnicy oraz wierzyciele znali swoje prawa i obowiązki. Dłużnicy mają prawo do ochrony tzw. środków egzystencji, które nie mogą być objęte egzekucją. Wierzyciele natomiast mają prawo do terminowej i skutecznej realizacji swoich roszczeń.

Kto ponosi koszty egzekucji?

Koszt wyegzekwowania umowy jest zwykle określany przez to, jak silne jest prawo i jak kosztowne byłoby prowadzenie postępowania sądowego lub arbitrażu.

Koszty egzekucji ponosi osoba będąca w wykonaniu egzekucji.

Osoba podlegająca egzekucji może ponosić koszty egzekucji na wiele sposobów, w tym:

 • Opłacenie adwokata lub innego przedstawiciela prawnego do reprezentowania ich w sądzie.
 • Opłacanie kaucji lub innego rodzaju kaucji.
 • Opłacenie prawnika, który będzie ich reprezentował w sądzie.
 • Opłacenie prawnika, który będzie ich reprezentował na rozprawie przed organem administracyjnym.
Prawo egzekucyjne - przepisy

Jakie są skutki niewykonania orzeczenia sądu?

Niewykonanie orzeczenia sądu, takiego jak wyrok czy nakaz zapłaty, może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze skutki niewykonania orzeczenia sądu oraz środki prawne, które wierzyciel może podjąć w celu wyegzekwowania należności.

 1. Dalsze postępowanie sądowe: Jeśli dłużnik nie zastosuje się do orzeczenia sądu, wierzyciel może wnieść wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z tytułem egzekucyjnym (np. prawomocnym wyrokiem) do właściwego sądu.
 2. Egzekucja komornicza: Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, wierzyciel może zwrócić się do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji. Komornik podejmuje odpowiednie kroki mające na celu odzyskanie należności, takie jak zajęcie wynagrodzenia, rachunków bankowych czy nieruchomości dłużnika.
 3. Odpowiedzialność karna: W niektórych przypadkach niewykonanie orzeczenia sądu może prowadzić do odpowiedzialności karnej. Przykładowo, dłużnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zatajenie majątku lub wprowadzenie w błąd komornika.
 4. Negatywny wpływ na zdolność kredytową: Niewykonanie orzeczenia sądu i związane z tym postępowanie egzekucyjne może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową dłużnika. Dane o egzekucji mogą być widoczne w rejestrach dłużników, co utrudnia uzyskanie kredytów czy zawieranie umów leasingowych.
 5. Koszty postępowania: Niewykonanie orzeczenia sądu może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Wierzyciel może żądać zwrotu kosztów związanych z egzekucją, w tym kosztów sądowych, komorniczych oraz odsetek za zwłokę.

W sytuacji niewykonania orzeczenia sądu, zarówno dłużnik, jak i wierzyciel powinni zdawać sobie sprawę z możliwych konsekwencji oraz znać swoje prawa i obowiązki. Współpraca z prawnikiem lub doradcą finansowym może pomóc w podjęciu odpowiednich kroków i uniknięciu niekorzystnych skutków.